Rapportering

Borgmästaravtalet utgör en gemensam samlingspunkt för myndigheter på alla nivåer, liksom stödorganisationer, myndighetsorganisationer och föreningar, som vill ansluta sig till initiativet och bidra till snabbare implementering av lokala energi- och klimatåtgärder. Se nedan för mer information om hur man ansluter sig till avtalet.

Rapportering

Borgmästaravtalets regelverk för rapportering och uppföljning

Varför rapportera

IDENTIFIERA OCH UTVÄRDERA utmaningar och prioriteringar i det lokala klimat- och energiarbetet

FÖLJ UPP OCH RAPPORTERA arbetet mot målen

INFORMERA OCH GE STÖD till beslutsfattare

KOMMUNICERA resultaten till allmänheten

MÖJLIGGÖR självutvärdering och UNDERLÄTTA erfarenhetsutbyte med kollegor

DEMONSTRERA lokala prestationer för politiska beslutsfattare

 

Borgmästaravtalets regelverk för rapportering och uppföljning har utvecklats i samråd med aktörer från lokala och regionala myndigheter samt klimat- och energiexperter, med metodstöd från EU:s gemensamma forskningscenter (JRC).

Under 2019 anpassades avtalets regelverk till rekommendationerna från globala borgmästaravtalet för klimat och energi (GCoM), som anges i det gemensamma regelverket för rapportering. Mer information om GCoM-initiativet DATA4CITIES finns här.

 

Hur det går till att utveckla en åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP)

Den här guiden har utvecklats av JRC och ger avtalsdeltagare en uppsättning metodprinciper, förfaringssätt och bästa praxis för utveckling av åtgärdsplaner.

 

Part 1: The SECAP process, step-by-step towards low-carbon and climate-resilient cities by 2030 / Del 1: SECAP-processen, steg för steg mot fossilsnåla och klimattåliga städer år 2030
Part 2: Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA) / Del 2: Grundläggande utsläppsinventering (BEI) och risk- och sårbarhetsanalys (RVA)
Part 3: Policies, key actions, good practices for mitigation and adaptation to climate change and financing  SECAP(s) / Del 3: Politiska program, nyckelåtgärder och god praxis för begränsning av och anpassning till klimatförändringar, samt finansiering av SECAP-plan(er)

 

Vanliga frågor: Åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP), Mina inventeringar

Borgmästaravtalets emissionsfaktorer för EU:s medlemsstater - 2017 (en)

 

Snabbguiderna ger särskild information för specifika avtalsprocesser och tillvägagångssätt.

Snabbguide: Gemensam åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat

Snabbguide: Grupperad SECAP-analys

Snabbguide: Uppföljning av SECAP-implementering

 

Så här använder du MyCovenant

Avtalsparter som använder borgmästaravtalets rapporteringsplattform MyCovenant rapporterar och övervakar data (avtalsdata) för sin plan för hållbar energi och ett hållbart klimat SECAP (hädanefter kallad åtgärdsplan).

Dessa riktlinjer innehåller stegvisa anvisningar för avtalsparter om hur de går till väga för att rapportera uppgifter i olika delar av avtalets rapporteringsplattform MyCovenant.

Borgmästaravtalet för klimat och energi – riktlinjer för rapportering (EN)

SECAP-mallen är en förenklad excel-version av regelverket för rapportering och uppföljning. Den kan användas av avtalsparter som ett arbetsdokument vid beredningen av åtgärdsplanen.

SECAP-mall – endast arbetsdokument (EN)

 

Video tutorials

com tutorial Youtube

De här korta videoklippen förklarar hur du rapporterar information i MyCovenant:

[My Strategy] [Emission inventory] [Risk and vulnerability assessment] [Actions]

 

 

 

Dina data

Avtalsdata betraktas automatiskt som "öppna data". Det innebär att avtalsdata bör vara öppna (offentliggjorda och tillgängliga för återanvändning i både kommersiella och icke kommersiella syften), aktuella, omfattande, åtkomliga och användbara, samt jämförbara och kompatibla. De ska bidra till förbättrad styrning, ökat medborgarengagemang, solidarisk utveckling och innovation. Avtalsdeltagare som rapporterar via MyCovenant tillgängliggör sina data utan kostnad via det europeiska borgmästaravtalets webbplats samt på EU:s öppna dataportal (https://data.europa.eu/euodp/en/home) eller EU-kommissionens webbplats (t. ex. https://ec.europa.eu/jrc/en).

Viktiga data från avtalets deltagare i det globala borgmästaravtalet för klimat och energi kommer att publiceras på GCoM:s webbplats och delas på FN:s NAZCA-plattform.

Datapolicy för MyCovenant