Ursprung och utveckling

Borgmästaravtalet är världens största rörelse för städer som befrämjar lokala klimat- och energiåtgärder. Nedan finns mer information om initiativet inom EU: dess bakgrund, mål och visioner, och resultaten i siffror.

Återblick: Bakgrunden till borgmästaravtalet

Det europeiska borgmästaravtalet för klimat och energi samlar tusentals lokala myndigheter som frivilligt åtagit sig att implementera EU:s klimat- och energipolitiska mål.

Borgmästaravtalet lanserades år 2008 i Europa, och hade som ambition att samla lokala myndigheter som frivilligt åtagit sig att uppnå och överträffa EU:s klimat- och energipolitiska mål.

Initiativet introducerade inte bara en ny slags gräsrotsbaserad strategi för energi- och klimatåtgärder, utan visade även snabbt resultat som överträffade alla förväntningar.

Avtalet samlar nu över 7000 lokala och regionala myndigheter i 57 länder och kan dra nytta av kompetensen hos en världsomspännande rörelse bestående av intressenter från olika sektorer, och hämta teknisk och metodologisk hjälp från särskilt avsedda kanslier.

Det globala borgmästaravtalet kan dra fördel av de erfarenheter som gjorts under de senaste åtta åren i Europa och på andra platser, och bygger vidare på de viktiga framgångsfaktorer som lagt grunden för initiativet: gräsrotsstyrning, samarbetsmodell på flera nivåer och det kontextdrivna ramverket för åtgärder.

 

 • Borgmästaravtalets framgångssaga

  Klicka på + knappan

  Se de milstolpar och framgångar som borgmästaravtalet nått sedan initiativets början!

  • 2008

   Borgmästaravtalet lanserades av EU-kommissionen år 2008, med målet att engagera och hjälpa borgmästare att förbinda sig till att uppnå EU:s klimat- och energipolitiska mål.

  • 2011

   Initiativets framgångar överträffade snabbt förväntningarna och fortsatte att locka till sig nya lokala och regionala myndigheter både inom och utanför Europa. I oktober 2010 hade avtalet redan samlat 2000 städer, vilket uppmuntrade EU-kommissionen att utveckla ett liknande initiativ för länderna i EU:s östliga partnerskap. Det östeuropeiska borgmästaravtalet startade år 2011 och har nu avtalsparter i Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Armenien, Georgien och Azerbajdzjan.
   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu


  • 2012

   År 2012 expanderade EU-kommissionen borgmästaravtalet till Europas södra grannskapsregion via CES-MED-projektet. "Cleaner Energy-Saving Mediterranean Cities" (CES-MED) ger stöd till städer som ansluter sig till borgmästaravtalet och antar ambitiösa planer för hållbar utveckling. CES-MED:s kanslier finns i Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Palestina och Tunisien.
   www.ces-med.eu |
   info-south@eumayors.eu

  • 2014

   EU-kommissionen lanserade initiativet Mayors Adapt, som baseras på samma principer som borgmästaravtalet, men fokuserar på anpassning till klimatförändringar. Mayors Adapt uppmanade lokala myndigheter att visa ledarskap inom anpassningsarbetet, och hjälpte dem att utveckla och implementera lokala anpassningsstrategier.

  • 2015

   Den officiella sammanslagningen av borgmästaravtalet och Mayors Adapt högtidlighölls vid en officiell ceremoni den 15 oktober 2015 i Europaparlamentet. Det nya borgmästaravtalet för klimat och energi – vars mål och inriktning formulerades i samråd med deltagarstäderna – är både mer ambitiöst och omfattande: avtalsparterna åtar sig nu att aktivt stödja implementeringen av EU:s mål på en 40-procentig minskning av växthusgasutsläpp år 2030, och samtycker till antagandet av en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar, samt att säkerställa tillgång till säker, hållbar och billig energi för alla.

   Under klimatmötet i Paris några veckor senare tillkännagav EU-kommissionens vice ordförande Maroš Sefčovič en geografisk expansion av borgmästaravtalet för klimat och energi, med nya regionala kanslier i Subsahariska Afrika, Nord- och Sydamerika, Japan, Indien, Kina och Sydostasien.

  • 2016

   I juni 2016 inleddes en ny viktig fas i borgmästaravtalets historia då initiativet slogs samman med en annan stadsbaserad rörelse – Compact of Mayors. Resultatet blev det globala borgmästaravtalet för klimat och energi, som är världens största samarbete mellan lokala myndigheter som åtagit sig att överträffa sina nationella klimat- och energipolitiska mål. Det globala borgmästaravtalet kommer i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling och principer för klimaträttvisa att ta sig an tre viktiga områden: begränsning av klimatförändringar, anpassning till negativa effekter av klimatförändringar och universell tillgång till säker, ren och billig energi.

   Under tiden har borgmästaravtalet fortsatt sin globala expansion i och med invigningen av borgmästaravtalets kansli i Subsahariska Afrika.
   helpdesk@comssa.org

   Sedan 2017 har regionala avtalskanslier inrättats i Nordamerika, Latinamerika och Karibien, Kina och Sydostasien, Indien och Japan för att komplettera befintliga kanslier.