Syfte och omfattning

Borgmästaravtalet är världens största rörelse för städer som befrämjar lokala klimat- och energiåtgärder. Nedan finns mer information om initiativet inom EU: dess bakgrund, mål och visioner, och resultaten i siffror.

Avtalsparternas vision

SigningAvtalsparterna har godkänt en gemensam vision för 2050: att öka takten i arbetet med att skapa ett fossilfritt samhälle, stärka sin kapacitet att anpassa sig till oundvikliga konsekvenser av klimatförändringar och ge sina medborgare tillgång till säker, hållbar och billig energi.

Avtalsparternas åtaganden

Avtalsstäderna åtar sig att vidta åtgärder för att uppnå EU:s minskningsmål på 40 % för utsläpp av växthusgaser senast 2030, och att anta en gemensam strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

För att omsätta sitt politiska åtagande i praktiska åtgärder och projekt förbinder sig avtalsparterna att inom två år efter formellt anslutningsbeslut i kommunfullmäktige (eller motsvarande) ha lämnat in en åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP). Planen ska redogöra för de viktigaste åtgärder som ska vidtas, och måste även innehålla en grundläggande utsläppsinventering så att begränsningsåtgärder kan följas upp, samt en klimatrelaterad risk- och sårbarhetsanalys. Anpassningsstrategin kan antingen ingå i SECAP eller utvecklas och integreras i ett separat planeringsdokument. Detta djärva politiska åtagande markerar inledningen av en långsiktig process där städer tar på sig att rapportera implementeringsförloppet för åtgärdsplanerna vartannat år.