Illustration Global expansion

Borgmästaravtalet lanserades år 2008 i Europa, med ambitionen att fungera som samlingspunkt för lokala myndigheter som frivilligt åtar sig att uppnå och överträffa EU:s klimat- och energimål.

Initiativet introducerade en ny och unik metod för klimat- och energiåtgärder på gräsrotsnivå, och nådde snabbt framgångar som överträffade alla förväntningar.

Initiativet samlar nu fler än 7000 lokala och regionala myndigheter i 57 länder och har tillgång till kompetensen hos en världsomfattande rörelse med ett stort antal intressenter och det tekniska och praktiska stöd som erbjuds av särskilt avsedda kanslier.

Det globala borgmästaravtalet – som lanseras 1 januari 2017 – kommer att utnyttja de inom- och utomeuropeiska erfarenheter som gjorts under de senaste åtta åren och bygger vidare på initiativets centrala framgångsfaktorer: decentraliserad styrning, samarbetsmodellen med flera nivåer, och den kontextberoende ramen för åtgärder.

För mer information om det globala borgmästaravtalet för klimat och energi, se avsnittet för vanliga frågor eller kontakta borgmästaravtalets informationstjänster:
- Central informationstjänst (EU): info@eumayors.eu
- Informationstjänst för Östliga partnerskapet (CoMO East): info-east@eumayors.eu
- Informationstjänst för Södra medelhavsregionen (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Informationstjänst för Subsahariska Afrika (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Borgmästaravtalets framgångssaga

Rulla ner och se viktiga milstolpar och höjdpunkter under borgmästaravtalets historia!

2008

© foto Nathalie Nizette

Borgmästaravtalet lanserades av EU-kommissionen år 2008, i syfte att involvera och stödja borgmästare i arbetet med EU:s klimat- och energipolitiska mål.

2011

© foto Anna Zenzina

Det visade sig snabbt att initiativet var betydligt mer framgångsrikt än förväntat och det lockade till sig en stadig ström av nya lokala och regionala myndigheter, både inom och utanför Europa. I oktober 2010 hade borgmästaravtalet redan undertecknats av 2000 städer, vilket sporrade EU-kommissionen att utveckla ett liknande initiativ för medlemsländerna i EU:s östliga partnerskap. Det östliga borgmästaravtalet introducerades år 2011 och finns nu i Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Armenien, Georgien och Azerbajdzjan.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© foto Human Dynamics

År 2012 utökade EU-kommissionen borgmästaravtalet till att omfatta EU:s södra grannskapsregion genom att lansera projektet CES-MED. “Cleaner Energy-Saving Mediterranean Cities” (CES-MED) hjälper städer att ansluta sig till borgmästaravtalet och att anta ambitiösa politiska mål för hållbar utveckling. CES-MED-kanslier finns i Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Palestina och Tunisien.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© photo Erik Luntang

EU-kommissionen lanserade det nya initiativet Mayors Adapt . Det utgår från samma principer som borgmästaravtalet men fokuserar på anpassning till klimatförändringar. Mayors Adapt uppmuntrar lokala myndigheter att visa ledarskap i anpassningsfrågor, och erbjuder hjälp med utveckling och implementering av lokala anpassningsstrategier.

mayors-adapt.eu

2015

© foto Nathalie Nizette

Den officiella sammanslagningen av borgmästaravtalet och Mayors Adapt skedde vid en ceremoni i EU-parlamentet 15 oktober 2015. Det nya borgmästaravtalet för klimat och energi – vars mål och inriktning bestämdes tillsammans med de deltagande städerna via en konsultationsprocess – är mer ambitiöst och omfattande. Deltagarstäderna åtar sig nu att aktivt stödja implementeringen av EU:s mål på en 40-procentig minskning av växthusgasutsläpp år 2030. Man samtycker även till att införa en integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar, samt att säkerställa att alla har tillgång till säker, hållbar och billig energi.

Mer information om borgmästaravtalet för klimat och energi.

© foto xxx

Under klimatmötet i Paris några veckor senare tillkännagav EU-kommissionens vice ordförande Maroš Sefčovič en geografisk expansion av borgmästaravtalet för klimat och energi, samt att nya regionala kanslier ska öppnas i Subsahariska Afrika, Nord- och Sydamerika, Japan, Indien, Kina och Sydostasien.

2016

© foto epp

I juni 2016 trädde borgmästaravtalet in i en ny historisk fas då man valde att gå samman med ett annat stadsbaserat initiativ, det så kallade Compact of Mayors. Resultatet blev det globala borgmästaravtalet för klimat och energi, “Global Covenant of Mayors for Climate and Energy”, som när det officiellt lanseras i januari 2017 kommer att bli världens största rörelse av lokala myndigheter som åtagit sig att överträffa sina nationella klimat- och energimål. I linje med FN:s mål och principer för hållbar utveckling och en rättvis klimatpolitik kommer borgmästaravtalet att omfatta tre viktiga punkter: begränsning av klimatförändringar, anpassning till negativa konsekvenser av klimatförändringar, och universell tillgång till säker, ren och billig energi.

Under tiden har borgmästaravtalet fortsatt sin globala expansion i och med öppnandet av ett kansli för borgmästaravtalet i Subsahariska Afrika.

helpdesk@comssa.org

2017
I januari 2017 går det officiella startskottet för det globala borgmästaravtalet för klimat och energi. Denna nu världsomfattande rörelse kommer att ge lokala ledare en starkare röst i utformandet av internationell klimatpolitik och klimatåtgärder, och det kollektiva inflytandet kommer att få verkningar på global nivå.

Under första kvartalet 2017 kommer regionala kanslier att öppnas i Nordamerika, Latinamerika och Karibien, Kina och Sydostasien, Indien och Japan som komplement till de som redan finns.

info@eumayors.eu

Twitter
Utbyte
via mobilen
Facebook
Gilla
avtalets sida
Newsletter
Prenumerera på
månadsnyhetsbrevet
Rss feeds
Ta emot nyheter
i realtid
Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen Med politiskt stöd från Europeiska kommissionen. Webbsidan samordnad med borgmästaravtalets sekretariat.
Nyheter | Agenda | Översikt | RSS-hjälp | Tack | Juridiskt meddelande